Spring Update

Well, here we are, the days are getting longer, and everything is greening up, despite the chilly weather.

Wel dyma ni – mae’r dyddiau’n ymestyn, ac mae popeth yn dechrau glasu, er gwaetha’r tywydd oeraidd.

A big welcome to Cultivate in Newtown, who are now the newest member of Powys Transition and Low Carbon community network.  Find out all about them on their website

Croeso mawr i gynllun Cultivate yn y Drenewydd, aelod diweddaraf Rhwydwaith Trawsnewid Powys a Chymunedau Carbon Isel.  Gellir dysgu mwy amdanynt ar eu gwefan

The videos from our conference, Powys REconomics, are now available to watch – just click on the links below.

Bellach mae’r fideos o gynhadledd ‘REconomi Powys’ ar gael i’w gwylio; gellir gwneud hynny drwy glicio ar y dolenni isod

The Winter school was a great success – we had very positive feedback from the participants.  The Media Resource Centre looked after us very well, and the tutors were excellent.  I will be posting lots of photographs and resources here and on our facebook page shortly.  In the meantime, here are a couple of photos…..

Roedd yr ysgol Gaeaf yn llwyddiant mawr – cafwyd adborth cadarnhaol iawn gan y cyfranogwyr.  Cafwyd croeso cynnes iawn gan Ganolfan Adnoddau’r Cyfryngau, ac roedd y tiwtoriaid yn rhagorol. Byddaf yn cyhoeddi llawer o luniau ac adnoddau yma ac ar ein tudalen Facebook yn y dyfodol agos.  Yn y cyfamser, gweler isod cwpl o luniau…..

Group_photo2Naresh-Change_model2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *