PTLCC Spring School 2018

Storytelling for Change Makers

March 17th & 18th

with Inez Aponte

Are you exploring new ideas that can help move us towards a more just and compassionate world? Do you want to learn how to communicate these ideas in a way that is powerful and authentic?

Ydych chi’n ystyried syniadau newydd fyddai’n gallu helpu symud tuag at fyd mwy cyfiawn a thosturiol?

Hoffech chi ddysgu sut i gyfleu’r syniadau hyn mewn ffordd rymus a dilys?


In this weekend workshop we will examine how stories shape our worldview and learn how to harness their power to create positive social change.

Through games and exercises in a fun and supportive atmosphere you will learn:

• How to develop presence and authenticity
• How to shape your material so it holds the attention
• How to connect with your chosen audience
• How to tease out the key messages that can lead to action and transformation

“Now I finally understand what storytelling is really about.”
Joanna Flanagan, workshop participant
(This event is generously funded by the Big Lottery, via PAVO as part of the One Powys Connected Voices project. Come and learn how to get your voice heard)

Book Here 

Poster     

Cymraeg

Apple Grafting Workshop  Saturday 17th March   10.00 – 2.00pm

Only 10 places.  Booking  before 14th March is essential 01597 829 689. Leave a name and/or email contact coordinator@ashfieldce.org.uk

Apple Pruning Workshop  Saturday 24th March 10.00 – 2.00pm

Only 10 places. Booking before 21st March is essential 01597 829 689. Leave a name and/or email contact coordinator@ashfieldce.org.uk

The day will be led by Charlie Searl of Green Valleys CIC. These workshops hosted by Ashfield are free of charge funded by PTLCC via Big Lottery and with help from Greggs Foundation. . Booking is essential. A lunch of hot soup will be provided. Donations very welcome!!

 

 

Powys Transition Winter School …..Ysgol Gaeaf Trawsnewid Powys 2017

We have a great programme of training days for you coming up now. Starting with Storytelling for Changemakers with Inez Aponte (fully booked – but if enough people request, we will repeat this) this weekend, and continuing on every Saturday in March. Subjects include Community Orchards, Setting up Repair Cafes, Community Woodlands and Vegetable Fermenting with Annie Levy. Find more details here

 

Cyhoeddwyd ar 16 Chwefror 2017

Mae dyddiau hyfforddi gwych ar y gweill i chi dros y gaeaf. Bydd yn cychwyn gydag Adrodd Straeon i Unigolion sy’n sicrhau Newid yng nghwmni Inez Aponte (eisoes yn llawn, ond gallwn ei ail-adrodd os bydd mwy o bobl yn gofyn amdano) y penwythnos hwn, ac yn parhau ar bob dydd Sadwrn trwy fis Mawrth.  Ymhlith y pynciau mae Perllan Gymunedol, Sefydlu Caffi Atgyweirio, Coetiroedd Cymunedol ac Eplesu Llysiau gydag Annie Levy. Ceir mwy o fanylion yma

 

What Shall We Eat? considering carbon, welfare and wellness.

Here is a report of one experience of the day from Transition Tywi ,  Watch this space for videos…

 

Dyma adroddiad o un o’r profiadau yn ystod y diwrnod gan Trawsnewid Tywi ,  Gwyliwch allan am fideos…

publication2

Powys Transition Towns and Low Carbon Communities network (PTLCC) invite you to our 2016 conference, on the subject of food, in all its glory. How can we ensure that our diet nourishes us, our communities, our land, our fellow creatures and our planet?

Continue reading

Spring Update

Well, here we are, the days are getting longer, and everything is greening up, despite the chilly weather.

Wel dyma ni – mae’r dyddiau’n ymestyn, ac mae popeth yn dechrau glasu, er gwaetha’r tywydd oeraidd.

A big welcome to Cultivate in Newtown, who are now the newest member of Powys Transition and Low Carbon community network.  Find out all about them on their website

Croeso mawr i gynllun Cultivate yn y Drenewydd, aelod diweddaraf Rhwydwaith Trawsnewid Powys a Chymunedau Carbon Isel.  Gellir dysgu mwy amdanynt ar eu gwefan

The videos from our conference, Powys REconomics, are now available to watch – just click on the links below.

Bellach mae’r fideos o gynhadledd ‘REconomi Powys’ ar gael i’w gwylio; gellir gwneud hynny drwy glicio ar y dolenni isod

The Winter school was a great success – we had very positive feedback from the participants.  The Media Resource Centre looked after us very well, and the tutors were excellent.  I will be posting lots of photographs and resources here and on our facebook page shortly.  In the meantime, here are a couple of photos…..

Roedd yr ysgol Gaeaf yn llwyddiant mawr – cafwyd adborth cadarnhaol iawn gan y cyfranogwyr.  Cafwyd croeso cynnes iawn gan Ganolfan Adnoddau’r Cyfryngau, ac roedd y tiwtoriaid yn rhagorol. Byddaf yn cyhoeddi llawer o luniau ac adnoddau yma ac ar ein tudalen Facebook yn y dyfodol agos.  Yn y cyfamser, gweler isod cwpl o luniau…..

Group_photo2Naresh-Change_model2

Powys Transition Winter School 2015-16

Prospectus 2015/2016

 Permaculture for Transition (2 days)

Date: Saturday 5th / Sunday 6th March 2016

Trainers: Marina O’Connell & Ros Bedlow, Transition Network

Prosbectws 2015/2016

Permaddiwylliant er mwyn Trawsnewid (2 ddiwrnod)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 5ed / Sul 6ed Mawrth 2016

Hyfforddwyr: Marina O’Connell a Ros Bedlow, Y Rhwydwaith Trawsnewid

Marina O’Connell
Ros Bedlow

Have you ever wondered what Permaculture has to do with Transition? This weekend should help to define that relationship and how to use permaculture in your transition work. This weekend will be both practical, taking the design principles of permaculture and helping you to see how to apply those to projects and enterprises, as well as taking a look at the theory of permaculture.

Erioed wedi ystyried y cysylltiad rhwng Permaddiwylliant a Thrawsnewid? Bydd y penwythnos yma’n helpu diffinio’r cysylltiad hwnnw a sut i ddefnyddio permaddiwylliant yn eich gwaith trawsnewid.  Bydd y penwythnos yn cynnwys agweddau ymarferol, gan gymryd egwyddorion dylunio permaddiwylliant a’ch helpu ystyried sut i’w defnyddio ar brosiectau a mentrau, yn ogystal ag ystyried theori permaddiwylliant. 

Permaculture is a creative, ethical approach for designing any process so that it flows with rather than against nature. Traditionally applied to land-based projects, modern permaculture embraces all the community driven projects undertaken by the Transition Towns movement. By designing our actions to encompass the ethics of Earth Care, People Care and Fair Shares, we can make our work in Transition more effective and harvest a greater yield of energy and participation from our communities.

Dull o ddylunio creadigol a moesegol yw Permaddiwylliant o ran unrhyw broses, er mwyn cyd-fynd ag yn hytrach na mynd yn erbyn natur. Yn draddodiadol, fe’i defnyddir gyda phrosiectau yn ymwneud â’r tir, mae permaddiwylliant cyfoes yn cynnwys yr holl brosiectau cymunedol sy’n rhan o waith Trefi Trawsnewid. Trwy ddylunio mewn ffordd sy’n cynnwys moeseg Gofalu am y Ddaear, Gofalu am Bobl, a Chyfran Deg, gallwn sicrhau fod ein gwaith Trawsnewid yn fwy effeithiol, ac yn arwain at well canlyniadau o safbwynt ynni a chyfranogiad gan ein cymunedau.

This course covers

 • What is Permaculture?
 • Applying the Permaculture Principles and Ethics to Transition.
 • Using Permaculture “Zones” and “Sectors”.
 • Inner Transition and Permaculture “Zone 00”.
 • Permaculture Design Tools applied to Community Projects.
 • Practical Design project: design your own event or social enterprise.
 • How to Improve communication
 • People Care in your local Initiative

Mae’r cwrs yn cynnwys

 • Beth yw Permaddiwylliant?
 • Defnyddio egwyddorion a moeseg Permaddiwylliant o safbwynt Trawsnewid.
 • Defnyddio “Parthau” a “Sectorau” Permaddiwylliant.
 • Trawsnewid Mewnol a Permaddiwylliant “Parth 00”.
 • Arfau Dylunio Permaddiwylliant a ddefnyddir ar Brosiectau Cymunedol.
 • Prosiect Dylunio Ymarferol: dylunio digwyddiad neu fenter gymdeithasol.
 • Sut i wella Cyfathrebu
 • Gofalu am Bobl yn eich Menter leol

 

 

Lawrlwytho’r Prosbectws Prospectus-download
BOOK HERE 

 

Real World Economics (2 days)  (This course has already taken place)

Date: Saturday 6th / Sunday 7th February 2016

Trainer: Inez Aponte, Transition Network

Real World Economics (2 ddiwrnod)  (Cynhaliwyd y cwrs yma’n barod)

Dyddiad: Dydd Sadwrn 6ed / Sul 7fed Chwefror 2016

Hyfforddwr: Inez Aponte, Y Rhwydwaith Trawsnewid

 

 It’s the end of ‘business as usual’. The time has come to weave together a new social reality in alignment with our values, and to create an economic system that benefits us all – a system that breaks through the false dilemma of austerity and consumption.

Mae’r cyfnod ‘busnes fel arfer’ ar ben. Mae’n bryd creu realiti cymdeithasol newydd sy’n cyd-fynd â’n gwerthoedd, a chreu system economaidd o fudd i bawb – system fydd yn trechu penbleth ffug caledi a defnydd.

This course is one of the products of the Well & Good Project and is designed for community activists and organisers, policy makers, development workers, advocates for the ‘new economy’ and anyone interested in sparking community-led change.

Mae’r cwrs yma wedi deillio o’r Prosiect Iach a Da; fe’i targedir at unigolion sy’n weithgar ac yn trefnu gweithgareddau cymunedol, pobl sy’n gyfrifol am lunio polisïau, gweithwyr datblygu, eiriolwyr ar ran yr ‘economi newydd’ ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn ysgogi newid dan arweiniad y gymuned.

We explore a new approach to creating local economic change based on real life needs, increasing wellbeing, and taking effective action led by community groups.

Byddwn yn ystyried agwedd newydd tuag at newid yr economi lleol a seilir ar anghenion bywyd go iawn, gwella llesiant a gweithredu mewn ffordd effeithiol dan arweiniad grwpiau cymunedol.

The course includes practical tools to engage your community, thought provoking presentations, group discussions and fun interactive exercises that will equip you to be an effective change-maker in your community

Mae’r cwrs yn cynnwys arfau ymarferol i ymgysylltu â’r gymuned, cyflwyniadau diddorol, trafodaethau grŵp ac ymarferion rhyngweithiol ysgafn fydd yn eich paratoi i sicrhau newid yn eich cymuned mewn ffordd effeithiol.

 

 

Service of Remembrance for Diana Greaves 11th December.

14922891306_7ab83f3599_k

It is with great sadness that we have to tell you that the wonderful Di Greaves passed away, at home, peacefully, with her family around her, on the 25th November. She will be very very sorely missed and fondly remembered, and leave a huge gap. Her kindness and energy were unparalleled. She was buried on Friday 11th December at a green burial site near to her first Powys home and there was  a Service of Remembrance at 3:00pm at the Holy Trinity Church in Llandrindod, followed by refreshments at the nearby New Life Church. Many people from all walks of life came together to celebrate this extraordinary, wonderful, lady’s life.  We were very blessed to have known her.

Gyda thristwch mawr, cyhoeddwn fod Di Greaves wedi marw’n heddychlon yn ei chartref, ym mhresenoldeb ei theulu ar 25ain Tachwedd.  Bydd colled enfawr ar ei hôl, ac mae gennym atgofion melys iawn ohoni, a bydd bwlch mawr hebddi. Roedd ei natur garedig a’i hegni heb eu hail. Fe’i claddwyd ddydd Gwener 11eg Rhagfyr ar safle claddu gwyrdd yn ymyl ei chartref cyntaf ym Mhowys, a  chynhaliwyd Gwasanaeth Coffa am 3 o’r gloch yn Eglwys y Drindod Llandrindod, gyda lluniaeth i ddilyn yn yr Eglwys Bywyd Newydd. Daeth llawer iawn o bobl ynghyd i ddathlu bywyd y ddynes ryfeddol ac eithriadol hon. Bendith oedd cael ei hadnabod.

 

2015 PTLCC Conference Cynhadledd 2015 PTLCC

 

 

Powys_poster_final

Powys REconomics   REconomi Powys

RP_2x_web_logo PT-logo-purple-on-white-email_opt

REthink! RElocalise!   DEcarbonise!

AILfeddwl! AIL-leoli!   DADgarboneiddio!

Dydd Sadwrn 17eg Hydref 2015

Yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod

Saturday 17th October 2015

at The Metropole Hotel Llandrindod Wells

10:45am – 3:30pm (doors open at 10:00am)

(drysau’n agor am 10:00am)

Cyhoeddwyd ar 8 Awst, 2015

2

Conference fee includes lunch & refreshments: £10 waged, £5 unwaged  (plus booking fee **), see also Bursaries below*

Ffi’r gynhadledd yn cynnwys cinio a lluniaeth: £10 i bobl gyflogedig, £5 i bobl heb gyflog  (a ffi archebu lle  **), gweler hefyd manylion Bwrsariaethau isod*

Advance booking essential   Mae’n hanfodol archebu lle ymlaen llaw

Book here

The conference hosts:  Trefnwyr y Gynhadledd:

 

The Powys Transition & Low Carbon Communities network (PTLCC) and the REconomy Project are both part of the Transition Network, a global grassroots movement of communities seeking to strengthen their resilience to problems including climate change, rising energy prices, economic uncertainty and inequality.

What the conference is about:

 

More and more people are recognising that we need to move away from the ‘business as usual’ economic model based on perpetual growth in consumption and towards something that helps build resilience rather than destroy it.

This conference will focus on the exciting possibility of local communities transforming the economic destiny of rural mid Wales and offering opportunity and hope despite the challenges.

We will consider the ways in which rural communities can create new sustainable livelihoods and enterprises and exert real influence on their local economic systems, as we look at systems of trade and exchange that are more sustainable, equitable and anchored in wellbeing, rather than economic growth at any cost.

How do we make the local economy more vibrant?

What are the ways we can ensure sustainable livelihoods?

Where are the examples of doing business and community differently?

How can we continue to learn and support each other locally and regionally around jobs, services, education and training?

Who should attend:

The conference is aimed at everyone interested in learning more about sustainable rural economies whether from personal, community, business, local government, or academic point of view.

Attendees can expect to take home inspiration for their own next steps as well as ways to bring about strategic change in rural economies and support the development of sustainable communities and livelihoods.

Programme:

There will be plenary speakers in the morning and a choice of workshops/case study sessions in the afternoon. Full details of the programme to be published in due course.

Topics include:

 • New ways of looking at money: Positive Money and Green Economics

 • REconomy and local economic change, 20 Key Enterprises & the Transition Enterprise Handbook

 • Hydrogen Fuel Cell cars and a circular economy model of private transport provision

 • The potential role of the railway in rural economies

 • Social Enterprises and Cooperatives

 • One Planet Housing and Community Land Trusts

 • Community Renewable Energy Cooperatives

Speakers/Presenters include:

 • Mike Membery, Powys Transition & Low Carbon Communities network

 • Anna Lodge & Fiona Ward, REconomy Project, Transition Network

 • David Edwards, Heart of Wales Line Forum

 • Andrew Fryer, Llangattock Green Valleys

 • Martin Goulder, Calon Cymru

 • Hugo Spowers, River Simple

 • Nicholas Wilson, Wales Cooperatives Centre

 • Mick Brown, Robert Owen Community Bank

 • Tao Wimbush, Lammas ecovillage project

*Bursary places available

A small number of free places are available for Powys residents in need. Please contact Sally (admin@powystransition.org.uk) to apply.

**(Booking fee £1.25 waged, £0.96 unwaged.  Eventbrite applies a percentage based booking fee to all money transactions. However it provides a free service to all free events, and this includes a wide range of socially useful events.  So, part of your booking fee is supporting this service)

The event is generously supported by:

PAVO –  One Powys Connecting Voices

Friends Provident Foundation via REconomy Project

Renew Wales

The Hotel Metropole

pavo-welsh-logoLotterylogo

 

 

RENEW WALES LOGO (small)

 

 

 

FPF_Online_Logo_SPOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTLCC Survey and Free Prize Draw

We have a winner!  

Sue Stickland, renowned organic gardening author, was the lucky winner of our £250 prize draw.

Here you can see PTLCC chairman Mike Membery presenting her with her cheque.  She told us…. ” I plan to spend some of the prize money on some energy saving measure (yet to be decided) for us here at Rose Cottage, and some of it on the Newtown community garden – maybe something for their kitchen which feeds all the volunteers on work days.”

 

Mike and Sue

The survey will run again next year.  There will be another chance to win, watch this space, take part, and you might be next year’s lucky one.

 

The survey is now closed for this year.

Many thanks to all who took part.

 

 

 

 

The PTLCC network has been working with researchers (A Sustainable Place CIC) to develop our questionnaire survey, which is now live and can be found here
http://www.tinyurl.com/ptlccsurvey2015
The survey is a chance for you to tell us about the issues you think are important and what you would like us and the Local Service Board to be doing to make your community a better place.
Everyone (over 18 and living in Powys) who completes the survey can enter our FREE £250 PRIZE DRAW!!!!
Closing date – 31st May (12 midnight)

Your local Transition or Low Carbon Community will be helping to run the survey, so if you need help, contact us to help find your nearest group.

Members of the PTLCC network will be attending Llandrindod Well’s May Fair on the 4th May, http://www.transitionllandrindod.org.uk/joomla/community/54/241-llandrindod-may-fair-monday-4th-may-2015 and the RWAS Spring Festival on the 16th and 17th May, http://www.rwas.co.uk/spring-festival/ so if you’d like to know more about the survey and our other work, why not come and find us.

Zero Carbon Powys – an excellent day with wonderful speakers and participants.

Aside

079

5tables

Kit

Is this switched onMike

George

George and slide

Ann

Zero Carbon Powys

Zero Carbon Powys

A few pictures – find some more soon in the photo gallery on the events page.

A REALLY full day in a FANTASTIC venue, with wonderful food and diverse and fascinating people.

 

Who could ask for more?   Before we bring you more excitement – why not engage some more with the topics that  Nick Talbott from Transition Llandrindod has very kindly produced for us from the sheets produced on the day.- coming soon, watch this space.